Fra forskning til praksis

En tæt inddragelse af interessenter og aftagere af viden om arbejdsmiljø skal sikre, at ny viden har relevans og bringes i spil til fordel for arbejdsmiljøet.

NFA ønsker, at den viden, vi producerer om arbejdsmiljø, har størst mulig relevans for vores brugere, og at mest muligt af den bringes i spil til fordel for arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser. Vi mener, at dette sikres bedst gennem en tæt og systematisk inddragelse af interessenter og videnaftagere. 

NFA arbejder på at udvikle og implementere en strategi, der har fokus på at styrke relevans, anvendelsesorientering og den samfundsmæssige impact af NFA’s forskning gennem systematisk at knytte forskning, knowledgebrokers (brobyggere) og arbejdsmiljøindsatsen på arbejdspladserne tættere sammen.

NFA har hentet inspiration fra begrebet ”Knowledge Transfer and Exchange” (KTE) til at gøre forskning relevant og tilgængelig ved at inddrage vores brugere af viden i hele processen fra ide til aktiv handling på arbejdspladserne. Vi fokuserer særligt på tre områder:

Vi opbygger langvarige relationer gennem partnerskaber og netværk

Forskere og formidlere har en tæt netværksdialog med væsentlige interessenter. Det sker blandt andet gennem vores formidlingsnetværk , hvor der afholdes 3-4 møder årligt. I formidlingsnetværket sidder der blandt andet repræsentanter fra de fem branchefællesskaber for arbejdsmiljø, Arbejdsmiljørådgiverne og Arbejdstilsynet.

Derudover har flere forskere, blandt andet på nanoområdet og for forskningen i SOSU’ers arbejdsmiljø, opbygget tematiske netværk med praktikere og væsentlige interessenter og videnaftagere.

Vi engagerer vores interessenter i forskningsprojekterne

Når NFA igangsætter et forskningsprojekt etableres der som udgangspunkt altid en følgegruppe, der består af væsentlige interessenter. I en række projekter sker involveringen endnu tidligere og allerede i forbindelse med idéudviklingen til et projekt. Det er et vigtigt led i at sikre relevansen af NFAs forskning, idet input fra praktikere og andre interessenter på et tidligt tidspunkt bidrager til, at forskningsprojekterne i sidste ende munder ud i viden, der er relevant for aftagerne.

Involveringen af interessenter varierer fra projekt til projekt og kan spænde fra, at interessenter kan være almindelige modtagere af formidling til at interessenter kan indgå som medforskere i projekterne.

Søg i igangværende forskningsprojekter

Vi formidler vores viden gennem brugervenlige produkter og kanaler

Som et nationalt forskningscenter har NFA en særlig forpligtelse til at sikre både troværdig og brugervenlig formidling af viden på en bred vifte af platforme.

Indholdsmæssigt strækker formidlingen sig over videnskabelige artikler, eksempler på god praksis, konkrete redskaber og værktøjer, foredrag og oplæg, gå-hjem-møder, video-produktioner og nyhedsbreve versionerede til forskellige modtagere m.v. Viften af platforme dækker bredt fra brugen af trykte publikationer over sociale medier til debatter på folkemødet på Bornholm.

Den røde tråd er, at NFA i meget høj grad tilstræber at gennemføre formidling i samarbejde med interessenter og andre videnproducenter ud fra en overbevisning om, at både kvalitet og impact derved øges.

Forskning, forskningsformidling og bred formidling bindes sammen ved, at vi inddrager interessenter, der skal bidrage til at sikre høj grad af relevans og anvendelse af resultater og bidrage til størst mulig effekt i myndighedernes og arbejdspladsernes arbejdsmiljøindsats.

Læs mere om NFA’s formidlingskanaler


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00