Strategiske forskningsområder

Forskning er NFA’s mest væsentlige kerneopgave, og forskningens kvalitet er afgørende for NFA’s troværdighed.

Sammen med de øvrige kerneopgaver - forskningsformidling, uddannelse og myndighedsopgaver og –betjening – bidrager NFA’s forskning til

- at skabe og formidle videngrundlaget for forebyggelse og løsning afarbejdsmiljøudfordringer i Danmark.

- at styrke den samlede arbejdsmiljøindsats i Beskæftigelsesministeriet, hvor forebyggelse, løsningsmuligheder, tilsyn, arbejdsskader og forskning på arbejdsmiljøområdet i højere grad skal sammentænkes.

Den samlede forskningsindsats skal bidrage med relevant og anvendelsesorienteret viden, der gør det muligt for myndighederne, arbejdsmarkedets parter, arbejdsmiljøprofessionelle og arbejdspladserne at forebygge og håndtere arbejdsmiljøudfordringerne.

Dette skal bidrage til at sikre alle ledere og medarbejdere et sundt arbejdsmiljø hele livet.

Forskningsområderne

Psykosocialt arbejdsmiljø

Det psykosociale arbejdsmiljø handler både om forholdet mellem de psykologiske tilstande hos den enkelte medarbejder, sociale relationer på arbejdet og sociale strukturer i samfundet. NFA forsker i risikofaktorer og deres konsekvenser for helbred og trivsel samt i positive faktorer, der kan fremme et godt psykosocialt arbejdsmiljø.

Muskel- og skeletbesvær og fysisk arbejdsbelastning

Mange arbejdstagere oplever at få smerter i kroppen i løbet af deres arbejdsliv. Det kan gå ud over arbejdsevnen og kan for nogle betyde, at de helt må forlade arbejdsmarkedet. NFA forsker i, hvad der skal til for at flere arbejdstagere holder sig sunde, kan undgå smerter på grund af arbejdet og får mulighed for at fortsætte med at arbejde sent i arbejdslivet.

Kemisk arbejdsmiljø, toksikologi, nanosikkerhed og mikrobiologi

Nye teknologier, nye materialer og nye anvendelser af kendte materialer betyder, at vi har behov for at udvikle nye metoder til at måle og karakterisere kemiske stoffer og vurdere deres farlighed. NFA kortlægger og afdækker de væsentligste forekomster af kemiske og biologiske eksponeringer i arbejdsmiljøet og forsker i, hvordan de påvirker helbredet og bedst kan forebygges.

Arbejdsulykker og sikkerhedskultur

Hvert år kommer mennesker til skade på jobbet. Det koster både på det menneskelige plan, for arbejdspladserne og for samfundet. NFA’s forskning bidrager til, at arbejdspladser kan udvikle et højt sikkerhedsniveau og en proaktiv sikkerhedskultur. Forskningen fokuserer især på baggrunden for og årsagen til ulykker, konkrete tiltag til at forebygge ulykker samt vedvarende ulykkesforebyggelse.

Arbejdsmiljøepidemiologi

Gennemsnitsalderen for beskæftigede i Danmark stiger. Det betyder blandt andet, at der er flere arbejdstagere med kroniske sygdomme. NFA undersøger, hvilke arbejdsmiljøindsats der kan bidrage til, at beskæftigede kan fortsætte med at arbejde, selvom de fx har en mindre arbejdsevne på grund af kronisk sygdom. Derudover forsker NFA i sammenhænge mellem arbejdsmiljø og sygefravær.

Et sundt og sikkert arbejdsliv

Danskerne bliver i gennemsnit ældre og ældre og skal blive længere på arbejdsmarkedet. Der er derfor behov for ny viden om, hvordan man bedst kan fastholde arbejdstagerne. NFA forsker i overgange i arbejdslivet - unges overgang fra uddannelse til arbejde, påvirkninger gennem arbejdslivet og seniorers mulighed for at blive længere på arbejdsmarkedet.