Spring over hovedmenu

Få hjælp til at skabe god tone på arbejdspladsen med ny webmanual

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 18-06-2024

Hvad skal der til for at forebygge negative handlinger på arbejdspladsen? Forskningsprojektet ’God Tone’, som er støttet af Velliv Foreningen, har afprøvet en indsats mod negative handlinger og kommer på den baggrund med en række anbefalinger i ny webmanual.

Negative handlinger som mobning og seksuel chikane er i stigende grad blevet fremhævet som en udfordring på arbejdspladserne de senere år. Og det er dokumenteret, at arbejdsmiljøet spiller en vigtig rolle i forebyggelsen af de negative handlinger.

Det er baggrunden for, at forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og Institut for Psykologi på Syddansk Universitet (SDU) har sat fokus på problemstillingen i forskningsprojektet ’God Tone’. Projektet er gennemført i samarbejde med TekSam (et samarbejdsorgan for CO-industri og Dansk Industri), og støttet af Velliv Foreningen.

- Der er mange studier, der peger på, at forekomsten af negative handlinger på arbejdspladsen bl.a. hænger sammen med højt sygefravær, lavere arbejdsengagement blandt medarbejderne og flere intentioner om at skifte job, fortæller seniorforsker og projektleder Jesper Kristiansen fra NFA og fortsætter:

- Der var to grunde til, at vi ville lave studiet. For det første peger forskningen på, at arbejdsmiljøet spiller en vigtig rolle for negative handlinger. Det kan være faktorer som en autoritær ledelsesstil, højt arbejdspres og rolleuklarhed. Men der er ikke så meget viden om de underliggende mekanismer. Dvs. hvordan de negative handlinger opstår, når der eksempelvis er højt arbejdspres, og hvad det er, der gør, at på nogle arbejdspladser fører arbejdspres og konflikter til negative handlinger, men ikke på andre? Det ville vi gerne undersøge dybere.

- Manualen kan for det første bruges til at gøre det klart, hvilke typer af adfærd som ikke accepteres på arbejdspladsen. For det andet kan den fortælle arbejdspladsens ledere og medarbejdere, hvad deres ansvar i forhold til at opretholde et godt kollegaskab er.


For det andet ville forskerne gerne afprøve en intervention mod negative handlinger. Jesper Kristiansen forklarer:

- Der findes en lang række forskningsbaserede anbefalinger til, hvordan man skal forebygge negative handlinger på arbejdspladsen, men der er meget få studier, hvor man har afprøvet disse anbefalinger, og det ville vi gerne i ’God Tone’ - projektet.

Anbefalinger til arbejdspladsen

Projektet skulle munde ud i et sæt af anbefalinger til arbejdspladser om, hvordan man kan forebygge og håndtere negative handlinger.

- I ’God Tone’ - projektet har vi meget ambitiøst kaldt det en ”manual”, fordi intentionen i starten af projektet var at give klare retningslinjer for, hvordan man skal gå til værks på en arbejdsplads, fortæller Jesper Kristiansen.

- Erfaringerne fra projektet viser os, at man kan møde mere modstand, når man vil forebygge negative handlinger, end når man ’blot’ vil forbedre arbejdsmiljøet. Der er mange, som kan blive enige om at gøre noget ved arbejdspres, rolleuklarhed eller andre belastninger i arbejdsmiljøet. Men skal vi gøre noget ved tonen, dvs. vores adfærd over for hinanden, er det en anden snak, fordi der kan være stor forskel på, hvordan forskellige mennesker opfatter, hvad god tone er. Derfor handler en stor del af manualen om at hjælpe arbejdspladsen til at blive parat til en indsats for at forebygge negative handlinger, siger han.

Målgruppen for indsatsen

Den primære målgruppe for manualen er arbejdspladsernes samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøorganisation.

- Samarbejdsudvalget er vigtigt, fordi både medarbejdere og den øverste ledelse er repræsenteret. Den øverste ledelse skal være med, fordi den sætter retningen for, hvad det er for en kultur, man vil have med hensyn til omgangstone og adfærd på arbejdspladsen, og hvilken slags adfærd som er uacceptabel. Og medarbejderne skal naturligvis inddrages og medvirke til de forandringer, som er nødvendige. Ellers bliver de ofte ikke til noget, siger Jesper Kristiansen.

Den sekundære målgruppe er arbejdsmiljøprofessionelle, som kan hente inspiration og redskaber til indsatser for at forebygge negative handlinger i samarbejde med den arbejdsplads, de er på. Samlet set håber forskerne på, at arbejdspladserne kan bruge materialet til at skabe fokus på godt kollegaskab og til at tage hul på opgaven med at forebygge negative handlinger.

Lav en politik mod negative handlinger

Et af manualens punkter handler om, hvordan man udarbejder en politik mod negative handlinger. Det er ifølge Jesper Kristiansen vigtigt af flere grunde:

- For det første kan den bruges til at gøre det klart, hvilke typer af adfærd, som ikke accepteres på arbejdspladsen. For det andet kan den fortælle arbejdspladsens ledere og medarbejdere, hvad der er deres ansvar i forhold til at opretholde et godt kollegaskab. Den kan også indeholde retningslinjer for, hvordan alvorlige tilfælde af negative handlinger (fx mobning) håndteres.

Webmanualen ’God Tone på Arbejdspladsen’ ligger på nfa.dk

Om webmanualen 'God Tone'

Manualen består af tekst suppleret med små videoer, som I kan bruge på møder i SU, i AMO eller i arbejdsmiljøgrupperne som input til jeres arbejde med at forebygge negative handlinger.
Manualen er bygget op over fem temaer:

  • Tema 1: Hvad er negative handlinger? Få viden om, hvad negative handlinger er, og hvorfor det er vigtigt at forebygge dem.
  • Tema 2: Bliv parate til at arbejde med at forebygge negative handlinger.
  • Tema 3: Kom godt i gang med jeres indsatser.
  • Tema 4: Hvem skal gøre hvad? Roller og opgaver for ledelse, medarbejderrepræsentanter og andre.
  • Guide: Mere viden og redskaber: Hvor finder vi det?

Webmanualen er bl.a. baseret på erfaringer og viden fra forskningsprojektet God Tone – fra Krænkende Handlinger til Godt Kollegaskab’, som er blevet gennemført med økonomisk støtte fra Velliv Foreningen.

Læs mere 

Om forskningsprojektet

Projektets overordnede formål: At skabe øget viden om mekanismerne bag krænkende handlinger og at udvikle en indsats, som virksomheder kan anvende til at ændre en arbejdspladskultur præget af krænkende handlinger til en kultur med godt kollegaskab.

Interventionen er blevet gennemført på to mellemstore virksomheder på det industrielle område. Interventionen blev tilpasset og målrettet virksomhedernes behov, og havde bl.a. fokus på at skabe øget bevidsthed om negative (krænkende) handlinger og styrke handlekompetencerne.

Der blev indsamlet både kvantitative spørgeskemadata og kvalitative data fra interviews med ledelsesrepræsentanter, medarbejdergrupper og medarbejderrepræsentanter.

De erfaringer, som er opnået i projektet, er blevet indarbejdet i en manual, som beskriver, hvordan man på en arbejdsplads kan arbejde med sin arbejdspladskultur for at styrke det gode kollegaskab. Videnskabelige publikationer om projektets resultater er under udarbejdelse.

God tone er et samarbejdsprojekt mellem NFA, SDU og TekSam. Støttet af Velliv Foreningen med 2.590.000 kr.


Kontakt